Regulamin zwiedzania

§1

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Muzeum Tyskich Browarów oraz Tyskich Browarów Książęcych w Tychach (zwanych dalej odpowiednio „Muzeum”, „TBK” oraz łącznie „MTBK”).

§2

 1. MTBK jest czynne od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do godz. 20.00.
 2. Czas zwiedzania MTBK wynosi około 150 minut.
 3. MTBK zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.
 4. Zwiedzanie Muzeum odbywa się indywidualnie lub w grupach liczących do 25 osób.
 5. Zwiedzanie TBK odbywa się w grupach liczących do 25 osób.

§3

 1. Przed wejściem na wystawę MTBK należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie MTBK. Aktualny cennik znajduje się na stronie: www.kuchniesilesia.pl
 2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 3. Wstęp ze zniżką przysługuje osobom: studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym za okazaniem odpowiedniej legitymacji.

§4

 1. W zwiedzaniu MTBK mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 2. W zwiedzaniu MTBK nie mogą brać udziału osoby będące po spożyciu alkoholu lub/i substancji odurzających.
 3. Na terenie MTBK obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 4. Po terenie MTBK grupa porusza się tylko wyznaczonym przez przewodnika szlakiem i wyłącznie pod jego opieką.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników wycieczek zabrania się dotykania jakichkolwiek urządzeń znajdujących się na terenie TBK. Złamanie tej zasady może grozić poparzeniem, skaleczeniem lub innym uszkodzeniem ciała.
 6. Fotografowanie na terenie TBK jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach wskazanych przez Przewodnika.
 7. W trakcie poruszania się po terenie TBK wymagana jest szczególna ostrożność, w związku
  z prowadzonym procesem produkcji i pracą zakładu. Dotyczy to nawierzchni, zwracania uwagi na przeszkody (np. krawężniki), poruszające się po zakładzie pojazdy itd.
 8. W przypadku stwierdzenia przez obsługę MTBK, iż dany zwiedzający narusza postanowienia Regulaminu, zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu siebie i innych, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, bądź w inny sposób narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, taki zwiedzający zobowiązany będzie do opuszczenia terenu MTBK.